Tuesday

Jagaran
-
Meera

Jagaran
-
Meera

Haalkhabar News
-
Haalkhabar News Desk

Morning Show
-

Krush Ko Yatra
-

Ghatana Khabar
-

Lok Dhukdhuki
-
Shivaram

Celebrity Tops
-
Mike

Ghar Sansar
-
Baalika

Sandarva Sahakari
-
Krishna Chandra Basnet

NCC Bank Haalkhabar
-
Haalkhabar News Desk

Non Stop Songs
-

Jagaran
-
Meera