Friday

Jagaran
-
Meera

Haalkhabar News
-
Haalkhabar News Desk

Morning Show
-

Ghatana Khabar
-

Lok Dhukdhuki
-
Shivaram

Anything Goes
-
Mike

Sangeet Rojaiko
-
Elisa & Kabita

Friday Hungama
-
Sagar

Prativa Prasfutan
-
Ranju

NCC Bank Haalkhabar
-
Haalkhabar News Desk

Sai Bhakti Sudha
-

Sadabahar
-
Manju